اگر به 10 سال آینده نگاه کنیم، در آینده فرد با سواد کسی است که بتواند با خوانده‌ها و آموخته‌های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند.